Søk

Betingelser forhandlere

1. AVTALEN GJELDER

Salgsbetingelsene, som man godkjenner ved opprettelse av konto, gjelder for salg av varer og tjenester fra Sjølingstad Snekkerverksted AS på sjolingstad.no til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: Sjølingstad Snekkerverksted AS

Kjøper er:
 Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du og deg. Sjolingstad.no selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Sjolingstad.no forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.


Sjolingstad.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.sjolingstad.no.

2. BESTILLINGS - OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom varen er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Sjolingstad.no vil sende en foreløpig ordrebekreftelse. Etter at at vi har kontrollert din bestilling vil du motta en ny bekreftelse med leveringsdato og evt. tillegg. 

3. PRISER 

Alle priser er oppgitt eks. Mva. Bestillinger på under kr. 1500,- eks.mva belastes med kr. 170,-  i småordretilllegg. Noen bestillinger (f.eks visse typer innvendig og utvendige lister) vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.

Prisforandringer vil bli synlig i NOBB etter deres regler. 

 

4. BETALING/MORARENTER

Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. LEVERING

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på ordrebekreftelsen må anses som veiledende. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Sjølingstad Snekkerverksted gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Sjølingstad Snekkerverksted har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått varene i din besittelse.


6. REKLAMASJON OG GARANTI

Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Etter at du har mottatt produktene bør du omgående undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen omgående etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Sjølingstad Snekkerverksted melding om feilen/mangelen. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Sjølingstad Snekkerverksted innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Sjølingstad Snekkerverksted skriftlig, primært ved kontakt på vår info@sjolingstad.no. 
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sjølingstad Snekkerverksted, betaler Sjølingstad Snekkerverksted ikke disse utgiftene.


7. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Med mindre du samtykker til noe annet, kan Sjølingstad Snekkerverksted kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Sjølingstad Snekkerverksted skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Sjølingstad Snekkerverksted skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse. Sjølingstad Snekkerverksted kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Hvis Sjølingstad Snekkerverksted vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Sjølingstad Snekkerverksted innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Sjølingstad Snekkerverksted må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke dem. Ditt samtykke må være frivillig.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

8. KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Sjolingstad.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Sjølingstad Snekkerverksted leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sjølingstad Snekkerverksted sin side.

9. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Sjølingstad Snekkerverksted AS er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Sjølingstad Snekkerverksted AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sjølingstad Snekkerverksted side.

10. ENDRING I VILKÅRENE 

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

11. FORCE MAJEURE

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

12. TVISTER OG LOVVALG

Tvister i anledning Sjølingstad Snekkerverksted betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Sjølingstad Snekkerverksted, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Kristiansand tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

13. COOKIES

Sjølingstads nettbutikk inneholder cookies, også kalt informasjonskapsler. Vi bruker cookies for å gi deg en bedre handleopplevelse.

Ved hjelp av cookies kan vi huske varene du har lagt i handlevognen.I tillegg bruker vi cookies for å holde styr på sesjonen din når du logger deg inn som kunde.

Cookies er en tekstfil som lagres på datamaskinen din. Innholdet i denne tekstfilen er anonymisert. I følge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft 25. juli 2003, skal alle som besøker et nettsted med cookies få informasjon om det. Du kan se deg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle.

Hvis du bruker en nettleser eller har en brannmur som hindrer lagring av cookies, kan du endre dette i innstillingene dine.

Cookies som samler inn webstatistikk. 

Sjolingstad.no bruker analyseverktøyet Google Analytics for å vite hvordan våre kunder bruker nettstedet vårt. For å kunne samle inn denne informasjonen bruker Google Analytics cookies. Det er kun generell statistikk som nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilket nettsted brukeren kom fra som hentes inn. All infomasjon vi henter inn er anonymisert. Denne informasjonen blir videresendt til Google Inc.

I tråd med vanlig praksis på internett registrerer sjolingstad.no IP-adressen din. Vi sender ikke hele denne informasjonen videre til Google Analytics, men bruker kun de første sifrene i denne adressen for å finne din grovplassering. Vi kan for eksempel se at du befinner deg i Oslo, men ikke hvor i Oslo. Alle opplysninger Google tar i mot er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Google kan overføre innsamlet informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Google sine vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google har.

Ønsker du å skru av cookies, kan du gjøre det i innstillingene for din nettleser.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Sjølingstads Snekkerverksted sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Sjølingstad Snekkerverksted.